KIDS TRAIL – REGULAMIN

I Organizator

Fundacja MARATONY GÓRSKIE
ul. Wrzosowa 11
57-350 Kudowa-Zdrój
Tel. +48 602 407 275
Mail: biuro@maratonygorskie.pl

II CELE

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS

 1. Bieg odbędzie się 02 kwietnia 2023 r. w Kudowie-Zdroju, w Parku Zdrojowym (ul. Zdrojowa 43A)
 2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 12:30.
 3. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony  17.10.2022 o godzinie 9:00
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Kudowskiego Festiwalu Biegowego, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
 5. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
 6. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w trzech biegach, w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych i dystansie biegu:
  Kids Trail I –  (2019-2022 / 1-4 lat ) – dystans – 100 m Kids Trail II – ( 2015 – 2018 / 5 – 8 lat ) – dystans – 200 m Kids Trail III – (2012-2015 / 9 – 11 lat ) – dystans – 400 m
 7. Limit zawodników wynosi po 50 uczestników na każdą z kategorii wiekowych (łącznie do 150 dzieci).
 8. Opłata startowa wynosi:
 • 20 zł –  wniesiona w terminie  17.10.2022 r. do 31.10.2022 r.
 • 25zł – wniesiona w terminie  01.11.2022 r. do 28.02.2023 r.
 • 30zł – wniesiona po  01.03.2023 r.

9.W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą             przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

10. Organizator może przeprowadzić osobne biegi w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na bieg dla dziewcząt i bieg dla chłopców.

11. Wyniki najlepszych z każdej kategorii zostaną podane do publicznej wiadomości podczas ogłoszenia wyników  zawodów oraz za pośrednictwem strony www.sztafetagorska.pl

IV. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2014 roku i młodsi.
 2. Podczas odbierania pakietu startowego opiekun uczestnika musi okazać dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego  znajdującego się na stronie Zawodów pod adresem www.sztafetagorska.pl (formularz zostanie udostępniony 17 października 2022 r.) lub osobistego zgłoszenia w biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca) przez Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność, uiściła Opłatę startową przed startem danej edycji Zawodów w wysokości zgodnej z Regulaminem i złożyła czytelny podpis na stosownym oświadczeniu przed startem Zawodów.
 4. Podczas odbioru pakietu opiekun / rodzic uczestnika musi okazać dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.
 5. Przed startem opiekun / rodzic uczestnika zobowiązany jest to podpisania stosownego oświadczenia. Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi podczas odbioru pakietu w biurze zawodów w dniu 02.04.2023 w godzinach 10:30-12:00
 6. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 7. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 9. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 10. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji wydarzenia pt. „Kudowski Festiwal Biegowy – Sztafeta Górska”
 11. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z I kategorii wiekowej mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
 12. Udział w Biegach dla dzieci jest płatny (patrz punkt 3 & 8). Wpisowe nie jest zwracane w przypadku rezygnacji z biegu z jakichkolwiek przyczyn.

V. KLASYFIKACJE, NAGRODY I ŚWIADCZENIA

 1. W biegach dla dzieci będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w grupach wiekowych I ,II, III kategorii, podanych w § III pkt. 6
 2. Przewidziane są drobne nagrody dla pierwszych 3 dzieci w każdej z kategorii.
 3. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu w swojej kategorii otrzymają medal.
 4. W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują:
  • organizację biegu
  • okolicznościowy medal ukończenia
  • bufet na mecie
  • nagrody okolicznościowe dla najlepszych
  • ewentualnie drobne upominki dla wszystkich uczestników (uzależnione od sponsorów)

VI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.sztafetagorska.pl
 5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Zawody dla dzieci mają formę zabawy. Regulamin i zasady mogą zostać zmienione tuż przed biegami dla dzieci, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni tuż przed startem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej, na Forum lub informacja taka może zostać przesłana drogą e-mailową do Uczestników. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Zawodów przed wprowadzeniem zmian.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zawodów jeśli zachodzi sytuacja niebezpieczna dla zdrowia lub życia uczestników lub zostanie nałożony zakaz organizacji przez instytucje państwowe. Jeśli zawody zostaną przełożone na inny termin świadczenia dla uczestnika mogą być zmienione lub ograniczone ze względu na zwiększenie kosztów organizacji imprezy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania zawodów jeżeli uzna, że dalsze kontynuowanie zagraża zdrowiu lub życiu organizatorów lub uczestników. Może o tym także zdecydować na podstawie orzeczenia innych jednostek m.in. Policji, Straży Pożarnej, Parku Narodowego, zabezpieczenia medycznego, GOPR lub innych jednostek samorządowych. W przypadku odwołania zawodów minimum na trzy dni przed imprezą – wpisowe nie będzie zwracane.
 10.  Pytania dotyczące Regulaminu oraz samych Zawodów należy kierować e-mailowo na adres biuro@maratonygorskie.pl lub telefonicznie +48 513 423 887
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletniego uczestnika.
 12. Organizator nie zapewnia polisy ubezpieczeniowej od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 17 października 2022 roku