JUNIOR TRAIL – REGULAMIN

REGULAMIN „JUNIOR TRAIL” – Sztafeta Górska 2020

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
2. Zawody – wydarzenie o nazwie „Junior Trail”, które rozgrywane będą w ramach wydarzenia ” Sztafeta Górska”. Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach:
1) Junior I – 3 km
2) Junior II –6 km
3) Junior III – 9 km

3. Data: 04.04.2020 r. (sobota)

4. Organizatorzy:
Fundacja MARATONY GÓRSKIE

ul. Wrzosowa 11
57-350 Kudowa-Zdrój
tel.  +48 513 423 887
e-mail:  biuro@maratonygorskie.pl
www.maratonygorskie.pl

Eksploris Piotr Hercog

Załoga Górska

5. Opłata startowa – opłata stanowiąca koszt wzięcia udziału w Zawodach. Jej uiszczenie stanowi niezbędny warunek ważności dokonanego Zgłoszenia.

6. Uczestnik / Zawodnik – osoba niepełnoletnia lub pełnoletnia, która prawidłowo wypełnia formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie Zawodów pod adresem sztafetagorska.pl (formularz zostanie udostępniony 3 grudnia 2019) lub dokonała zgłoszenia w biurze Zawodów (podczas rejestracji przed startem – o ile pozostaną miejsca), uiściła Opłatę startową przed startem danej edycji Zawodów w wysokości zgodnej z Regulaminem, a w przypadku osoby niepełnoletniej opiekun prawny lub rodzic złożył czytelny podpis na stosownym oświadczeniu przed startem Zawodów.

7. Start:  Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju – Teatr pod Blachą, 4 kwietnia 2020 (sobota), godz. 9:00.
8. Meta:  Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju – Teatr pod Blachą.

9. Baza/Biuro Zawodów:  Pijalnia Wód Leczniczych w Kudowie Zdroju (ul. Zdrojowa 43A, 57-350 Kudowa Zdrój), czynne w piątek 3.04.2020 r. w godz. 16.00 – 22.30, w sobotę 4.04.2020 r. w godz. 7.30 –11.00 i  17.00 – 20.00 oraz w niedzielę 05.04.2020 r.  w godz. 7.30 – 8.30.

10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz Zawodów należy kierować
e-mailowo na adres  biuro@maratonygorskie.pl
lub telefonicznie  +48 513 423 887 .
11. Udział w Zawodach jest dobrowolny i płatny.

 TERMIN,MIEJSCE,CZAS TRWANIA IMPREZY

 1. Zawody Junior Trail odbędą się w ramach III Międzynarodowej Sztafety Górskiej.
 2.  Start: 4 kwietnia 2020 r., tereny Góry Parkowej w Kudowie-Zdrój , w godz. 9:00-11:00
 3. Start poszczególnych kategorii rozgrywany będzie w następujących godzinach:
 • Junior I – godz. 9:00 
 • Junior II – godz. 10:00 
 • Junior III – godz. 11:00 

 TRASY, ZAPISY, OPŁATY, UCZESTNICTWO

 1. BIEGI

Zawody Junior Trail rozegrane zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

 1. Junior I – 13 – 14 lat ( 2007-2006)
 2. Junior II – 15 – 16 lat (2005-2004)
 3. Junior III – 17 – 19 lat (2003 -2001)

2.TRASA – Trasa zawodów dla poszczególnych kategorii:

 1. Junior I – 3 km – limit 45 min
 2. Junior II – 6 km – limit 1 godz.  30 min
 3. Junior III – 9 km  – limit 2 godz. 30 min

3. Limity uczestników wynosi po 250 osób na każdą kategorię wiekową.

4.W zawodach Junior Trail  udział mogą wziąć uczestnicy, którzy w dniu startu ukończone będą mieli 13 lat.

5. Zgłoszenia przyjmowane są od momentu udostępnienia formularza zgłoszeniowego na stronie sztafetagorska.pl Zgłoszenie uważane jest za prawidłowe gdy uczestnik wypełni poprawnie formularz zgłoszeniowy na stronie Sztafety Górskiej i uiści opłatę startową na konto organizatora.

6. Opłata startowa od osoby w zależności od terminu wynosi:

 • 35 zł – wniesiona w terminie do 31.12.2019 roku + 50 zł (koszulka techniczna renomowanej firmy );
 • 45 zł – wniesiona w terminie 1.01.2020 do 28.02.2020 roku + 50 zł (koszulka techniczna renomowanej firmy );
 • 55 zł – wniesiona po 28.02.2020 roku (bez gwarancji pełnych świadczeń).
 1. Pakiety startowe można odebrać wyłącznie w biurze zawodów. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do odebrania pakietu w towarzystwie opiekuna prawnego lub rodzica, który musi podpisać stosowne oświadczenie uzyskane od obsługi biura zawodów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletniego uczestnika.
 3. Organizator nie zapewnia polisy ubezpieczeniowej od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

koszulki należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do 2.04.2020 r. Po tym terminie koszulki nie będą wysyłane.

 ŚWIADCZENIA

1. W ramach Opłaty startowej Organizator zapewnia:
• start w Zawodach oraz obsługę trasy;
• koszulkę okolicznościową (za dodatkową opłatą + 50 zł – w rozmiarze określonym podczas zapisywania);
• dostęp do węzłów sanitarnych przed i po starcie w Zawodach;
• numery startowe ( wyposażenie obowiązkowe)
• napoje i wyżywienie na trasie biegu;
• zabezpieczenie medyczne;
• obsługę sędziowską;
• dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych;
• inne świadczenia zależne od Organizatora.
2. Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale.
3. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Zawody po 15 marca 2020 r.

 BEZPIECZEŃSTWO

1. Limit czasu ukończenia Zawodów w poszczególnych kategoriach wynosi: Junior I – 45min, Junior II – 1 godz. 30 min, Junior III – 2 godz. 30 min.. Osoby, które w określonym czasie nie dotrą do punktów pośrednich i mety nie będą klasyfikowane i będą zobowiązane do zejścia z trasy powiadamiając o tym Organizatora.
2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach nadzwyczaj niesprzyjającej pogody lub w razie znacznego pogorszenia się warunków, trasa może zostać skrócona. Jednocześnie, Uczestnicy proszeni są o dokonywanie samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i o odpowiednie reagowanie w razie pogorszenia się pogody.
3. Uczestnicy są zobligowani cały czas posiadać przy sobie obowiązkowe wyposażenie (patrz punkt OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE)
4. Uczestnicy proszeni są o stosowanie się do poleceń obsługi oraz w razie konieczności do stosowania poleceń wydawanych przez osoby prowadzące akcję ratowniczą.
5. W przypadkach przewidzianych przez przepisy polskie oraz prawo Republiki Czeskiej Uczestnicy mogą zostać obciążeni kosztami akcji ratowniczej, np. w przypadku niezastosowania się do poleceń ratowników.

 WSPARCIE ZEWNĘTRZNE, WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1. Zewnętrzne wsparcie (rodziny, przyjaciele, trenerzy, itp.) dozwolone jest jedynie w punktach odżywczych.
2. Jedzenie i picie na punktach odżywczych przeznaczone jest wyłącznie dla zawodników, a nie dla osób wspierających.
3. Osoby wspierające nie mogą towarzyszyć w biegu zawodnikowi.
4. Zewnętrzna pomoc poza punktami od trenerów, lekarzy i personelu medycznego jest zabroniona.
5. Ze względu możliwe szybkie tempo pokonywania poszczególnych etapów przez uczestników zabrania się biegu z psami.

 OCHRONA PRZYRODY

1. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności zabrania się:
• zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie bufetów),
• zbaczania z trasy Zawodów,
• zakłócania ciszy.
2. Uczestnicy łamiący ww. zasady zostaną zdyskwalifikowani.

 KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. W zawodach Junior Trail we wszystkich kategoriach przeprowadzona zostanie klasyfikacja:
• OPEN MĘŻCZYZN – miejsca 1 – 3
• OPEN KOBIET – miejsca 1 – 3

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek/bluz/kurtek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. „Sztafeta Górska” jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych.
3. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
4. Nieodebrane pakiety startowe nie będą wysyłane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów. O każdych zmianach będzie zamieszczona informacja na Stronie internetowej Zawodów lub informacja taka może zostać przesłana drogą e-mailową do Uczestników. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Zawodów przed wprowadzeniem zmian.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego lub Republiki Czeskiej (w zależności od fragmentu Trasy).
7. Regulamin obowiązuje od dnia  3 grudnia 2019 roku.